Algemene voorwaarden

 

 

1. Ouder(s)/verzorger(s)

a. In geval van gescheiden ouders, die allebei ook wettelijk de vertegenwoordiger van uw kind zijn, kan een begeleiding alleen doorgaan indien zij beide toestemming hebben gegeven middels een toestemmingsformulier.

b. Tijdens de sessies mag, indien dit wenselijk is, 1 ouder/verzorger aanwezig zijn. In het belang van uw kind en zijn/haar sessie, mogen er geen andere kinderen of volwassenen aanwezig zijn.

 

2. Facturatie

a. De factuur dient betaald te zijn voordat de begeleiding start.

b. Een reeds betaald pakket kan niet worden geretourneerd.

c. Bij het niet (tijdig) voldaan van de factuur kan Praktijk Lisette Castelein aangeven de begeleiding niet te starten dan wel te pauzeren. De gereserveerde dag en tijd komen dan te vervallen.

 

 

3. Afzegging

Voor Remedial Teaching Plus & kindercoaching

a. Als een gemaakte afspraak niet door kan gaan, moet dit tenminste 24 uur van tevoren telefonisch, via WhatsApp of de mail worden doorgegeven aan Praktijk Lisette Castelein. 

b. Wanneer een afspraak buiten de 24 uur voor de start van de afspraak wordt afgezegd en er wordt voldaan aan voorwaarden 3c en 3d, wordt er gezamenlijk gezocht naar een inhaalmoment. Het kan echter voorkomen dat er op de korte termijn geen plek meer is om deze afspraak in te halen. 

c. Een reeds verzette afspraak kan niet opnieuw worden verzet, ook niet als deze buiten de 24 uur voor de start van de afspraak wordt afgezegd.

d. Om de continuïteit van de begeleiding te garanderen mag binnen een pakket van Remedial Teaching Plus maximaal twee keer een afspraak worden verschoven, mits aan de voorwaarden van 3c en 3b kan worden voldaan.

e. Wanneer de afspraak buiten de 24 uur voor de start van de sessie wordt afgezegd, kan deze niet meer worden ingehaald.

f. Bij het niet verschijnen op de afspraak vervalt het recht van inhalen.

 

Voor een groepstraining

g. Bij een afzegging binnen of buiten de 24 uur voor de start van de les is er geen recht op inhalen. U krijgt via de e-mail de werkbladen die we tijdens de les behandelen, evenals het oefenwerk. Echter, er zit dan geen instructie bij. Wanneer u wilt dat uw kind alsnog de uitleg erbij krijgt kan er, mits daar plek voor is, een vervangende individuele les worden ingepland van 30 minuten. Deze kost €55.


Voor een individuele training

h. Wanneer de afzegging buiten de 24 uur voor de start van de les is, kan er een vervangende les worden ingepland.

i. Bij een afzegging binnen de 24 uur voor de start van de sessie, vervalt het recht van inhalen. U krijgt via de e-mail de werkbladen die we tijdens de les behandelen, evenals het oefenwerk. Echter, er zit dan geen instructie bij. Wanneer u wilt dat uw kind alsnog de uitleg erbij krijgt kan er, mits daar plek voor is,  een vervangende individuele les worden ingepland van 30 minuten. Deze kost €55.

j. Bij het niet verschijnen op de afspraak vervalt het recht van inhalen, wel worden de werkbladen naderhand naar u gemaild.

 

4. Inspanningsverplichting

a. U mag van Praktijk Lisette Castelein een inspanningsverplichting verwachten, echter is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor achterblijvende c.q. tegenvallende resultaten, prestaties of vorderingen van uw kind.

b. U als ouders/verzorger bent ervan op de hoogte dat er ook een inspanningsverplichting bij u ligt. Dit betreft uw kind ondersteunen/stimuleren in het maken van het oefenwerk en het tijdig informeren van Lisette Castelein als er zaken spelen die invloed kunnen hebben op de les/begeleiding.

 

5. Schade en/of ongeval

a. Lisette Castelein- Praktijk voor Opvoed- en Onderwijsondersteuning is niet aansprakelijk voor eventuele gebeurtenissen onderweg, van of naar de praktijk (of eventueel op een andere leslocatie).

b. Praktijk Lisette Castelein is in het bezit van een geldig EHBO-diploma.

 

6. Geheimhouding en informatieoverdracht

a. Praktijk Lisette Castelein is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en de begeleiding van uw kind.

b. Praktijk Lisette Castelein zal alleen na toestemming van u informatie uitwisselen met derden, voor zover dit naar de beoordeling van haar nodig is voor het onderzoek en/of de begeleiding van uw kind.

c. Gegevens van uw kind zullen voor online oefenprogramma’s altijd worden geanonimiseerd.

d. Voor Remedial Teaching Plus kunt u online de vorderingen van uw kind volgen. Dit betreft in een afgeschermde omgeving die alleen voor u toegankelijk is.

e. Wanneer er online les wordt gegeven dient u vooraf toestemming te geven voor het delen van de camera en microfoon van uw kind.

 

7. Covid-19

a. Praktijk Lisette Castelein volgt de richtlijnen vanuit het RIVM en de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.

b. Mocht door welke reden dan ook de scholen in de regio Duin- en Bollenstreek sluiten, dan worden de begeleidingen direct online voorgezet.

c. Alle algemene voorwaarden zoals in dit document zijn beschreven, blijven ook bij een online begeleiding van kracht.

d. De actuele richtlijnen van Praktijk Lisette Castelein zijn te vinden via www.hulpbijhetleren.nl/corona.

 

8. Online begeleiding

Wanneer de begeleiding online plaatsvindt:

a. Praktijk Lisette Castelein maakt gebruik van de beveiligde videobelsoftware van Zoom Pro voor de online begeleiding.

b. Praktijk Lisette Castelein maakt middels de beveiligde cloudverbinding contact met de camera en microfoon van uw kind.

c. Praktijk Lisette Castelein deelt geen persoonsgegevens met de beveiligde videobelsoftware behalve het IP-adres van de computer van waaruit het beeld en geluid van uw kind wordt verzonden.

d. De sessies worden altijd afgeschermd met een wachtwoord en een digitale wachtruimte.

e. Er worden van de online begeleiding geen opnames gemaakt, in welke vorm dan ook.

 

9. Gedragscode

a. U bent ervan op de hoogte dat Praktijk Lisette Castelein werkt volgens de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers en volgens de richtlijnen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Copyright Praktijk Lisette Castelein